TakarékHitel Plusz

A Takarék Hitel Plusz hitelkonstrukció keretében éven túli beruházási és forgóeszközhitelek igényelhetők.

A termékhez automatikusan kapcsolódik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, emiatt a szokásosnál kevesebb tárgyi fedezet is elegendő lehet, valamint a hitel kedvező kamatfeltételek mellett igényelhető a Növekedési Hitelprogram keretében is.

 

A hitelt olyan, legalább 2 teljes év lezárt működéssel rendelkező devizabelföldi gazdasági társaságok valamint szövetkezetek igényelhetik, amelyek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot és a Számviteli törvény szabályai szerint Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítenek.

 

A TAKARÉKHITEL PLUSZ FONTOSABB JELLEMZŐI:

 

A hitel összege:
• legalább: 3.000.000 Ft,
• legfeljebb: 100.000.000 Ft.


A hitel maximális futamideje:
• beruházási hitel esetén 10 év,
• forgóeszköz hitel esetén 5 év (NHP esetében 3 év).

 

Rendelkezésre tartási idő (lehívási periódus):
• beruházási hitel esetén legfeljebb 24 hónap,
• forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 3 hónap.

 

Maximális türelmi idő:
• beruházási hitel esetén a lehívási periódust követően legfeljebb 12 hónap,
• forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 6 hónap.

 

Hitel devizaneme: HUF

 

Elfogadható fedezetek: tehermentes ingatlan illetve 5 évesnél nem régebbi egyedileg azonosítható ingó vagyontárgyak, szükség esetén a tulajdonosok készfizető kezessége.
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés helyén a termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban.

 

Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

 

További információk

 

TakarékHitel Plusz


 Az igénylőre vonatkozó feltételek:

 

- A hitelt kérő társaság és az esetleges kapcsolódó vállalkozások – a hitelkérelem benyújtásakor – nem állnak csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás (végelszámolás alól kivétel a kapcsolt vállalkozás) alatt, valamint nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás;
- 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolásokkal rendelkezik vagy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint nincs átütemezett köztartozása;
- A hitelt kérő vállalkozás nem az EVA vagy a KATA szerint adózik;
- A hitelt kérő vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív;
- A hitelt kérő vállalkozás szokásos vállalkozási eredménye az utolsó lezárt pénzügyi évében nem lehet negatív;
- Az ügyfélnek nem lehet a hitelintézettel szemben fennálló - 30 napot elérő, 50 ezer Ft összeget meghaladó - rendezetlen hiteltartozása, valamint a korábbi hiteltörténet vonatkozásában sincsen negatív információ;
- A hitelfelvevőnek meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a de minimis támogatásokra vonatkozó előírásoknak.


A tárgyi fedezetekre vonatkozó feltételek:

 

- Fedezetként kizárólag olyan ingatlan fogadható be, amely per-, teher- és igénymentes (kivéve bizonyos szolgalmi jogok, melyek az értékesíthetőséget nem befolyásolják), önálló használata, értékesíthetősége és értéke semmilyen szempontból nem korlátozott.
- Fedezetként 5 évnél nem régebbi gyártású, egyedi azonosításra alkalmas, tehermentes, a hitelfelvevő vagy belföldi természetes személy tulajdonában álló ingóságok fogadhatók el.


Fedezetként elfogadható ingatlanok:

 

Lakóingatlan
• Lakóház
• Lakás
Üdülő
Kereskedelmi ingatlan
• Iroda
• Üzlethelység
• Építési telek
• Gazdasági épület
• Iparterület

Termőföld (osztatlan közös tulajdon kizárt)

 

Ingatlanokra vonatkozó további előírások:

 

- Családi ház, üdülő, ikerház, sorház esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került.
- Építési telek esetén be kell csatolni a beépíthetőséget igazoló dokumentumokat.
- Amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan haszonélvezeti- és/vagy özvegyi joggal terhelt, a hitel folyósításáig gondoskodni kell ezen jogokról való lemondásról.
- Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan akkor fogadható be fedezetként, ha lakóingatlan vagy üdülő besorolású és csatolásra kerül az ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati és tulajdonjogi megosztási megállapodás.


A kezesekre vonatkozó feltételek:

 

- Kezességet olyan közvetlen, vagy közvetett tulajdonos (vagy több tulajdonos együtt) vállalhat, aki nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel, vagy folyamatos tartózkodási engedéllyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély
- A kezesnek meg kell felelnie a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által támasztott feltételeknek
- A kezességet vállaló magánszemély a KHR adatbázisában lejárt tartozással nem szerepelhet


Az igényléshez szükséges dokumentumok:

 

- Kitöltött Hitelkérelem formanyomtatvány és Kiegészítő Adatlap, cégszerűen aláírva
- Beruházási hitel esetén a fejlesztés anyagi-műszaki összetétele
- Legalább a hitel futamidejére szóló üzleti/pénzügyi terv
- Az ügyfél legutolsó lezárt éves beszámolója (kiegészítő mellékletekkel és könyvvizsgálói záradékkal együtt), valamint ugyanezen időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat
- Az ügyfél rendelkezésre álló legfrissebb (három hónapnál nem régebbi) tárgyévi főkönyvi kivonata
- A kezességi kérelem benyújtásának dátumához képest 30 napnál nem régebbi, bővített tartalmú köztartozás mentességi igazolás (NAV), amely tartalmazza a fizetési könnyítéseket is


Az ingatlan fedezettel kapcsolatos dokumentumok

 

• A Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített ingatlan értékbecslés
• A fedezetként felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
• Felépítménnyel rendelkező ingatlan esetén hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat
• Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás és vázrajz
• Biztosítási kötvény
• Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés)

 

- A fedezetként felajánlott ingóságok listája, az ingóságok azonosításához szükséges dokumentumok (vagy azok másolata), valamint az ingóságok értékelését alátámasztó dokumentumok
- Az ügyletbe bevonandó készfizető kezesek személyi azonosító okmányainak másolata
- A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához szükséges kezességvállalási kérelem és a kérelem mellékletét képező ügyfél nyilatkozatok


A Takarékbank egyéni mérlegelés alapján további dokumentumok, igazolások benyújtását is előírhatja.

 

A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletes információkért keresse fel Szövetkezeti Hitelintézetünket.

 

Hirdetmények
mvzrt