1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Lakáscélú hitelek
 5. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás

2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló házaspárok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, amennyiben az igénylők új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra a 10 millió Ft összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszik. Gyermekvállalás esetén – legfeljebb 3 gyermek vállalható – a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 éven alulinak kell lennie. A kamattámogatást az igénylő egyedülálló, élettársi kapcsolatban élő pár, házaspár a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott gyermek után veheti igénybe.


Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

 

 • akár 25 éven keresztül fix 3% a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kamata, melyet az állam kamattámogatással biztosít, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb a kamatozás; THM: 3,12 - 3,20%
 • 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások; 
 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül. 
 • A 2016. november 30-ig befogadott és legkésőbb 2017. január 31-ig szerződött ügyletek esetében a Hitelintézet egy ingatlan értékbecslési díját visszatéríti az igénylőnek, a tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan nem kell megfizetnie az ügyfélnek, a folyósítási díj nem kerül felszámításra, valamint a közjegyzői díjat átvállalja az igénylőtől.

 

Milyen célokra igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

Magyarország területén lévő

 • új lakás vásárlására: 
  Új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével: 
  a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,
  b) az a) pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és 
  ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy 
  bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.
 • új lakás építésére: az a) pontban leírtaknak megfelelő, 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező olyan új lakás építésére, melyre a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt még nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor.

 

Milyen devizanemben érhető el?

 

 • • A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

Mekkora összegű hitel igényelhető? 

 

 •  A kölcsön összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint.
 • A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.
 • Milyen futamidőre lehet a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelni? 
  • A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

 

A kölcsön igénylésének általános, hitelcéltól független feltételei:
A kölcsön igénylésére jogosult a 16/2016. (II. 10) Kormányrendelet szerint támogatott személynek minősülő magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgárokon kívül:

 • az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, 
 • a hontalan jogállással, vagy 
 • menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

 

 •  Az igénylőkről, illetve a kölcsönbe bevont további adóstársakról nem tartalmazhat negatív információt a Központi Hitelinformációs Rendszer.
 •  Az OTK igényléséhez az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják. A jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat a 32/2014. számú MNB rendelet előírásainak megfelelően vizsgálja a Hitelintézet
 • A támogatott személyek – a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követő 30 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, melynek tényét a Hitelintézetnek igazolják
 • Az otthonteremtési kamattámogatással érintett hitelből felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásvásárlásnál az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa, és, ha az eladó gazdálkodó szervezet az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Új lakás vásárlása esetén a támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.

 

Egyéb igénylési feltételek

 

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja!
 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - Tbj. 5. §-a szerint – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt - biztosított vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és legalább 2 éve - legfeljebb 30 nap megszakítással - folyamatosan 
 • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított,
 • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy 
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
 • A 2 éves időszak számítása során a kamattámogatás igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.
 • Az Igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén a hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.


Milyen kondíciókkal érhető el a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

Az Magyar Állam a futamidő alatt, de legfeljebb 25 évig kamattámogatást nyújt, melynek lényege, hogy az Ügyfél kamatterhének egy részét az Állam fizeti meg
A bruttó, azaz kamattámogatás nélküli kamat mértéke nem haladhatja meg az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozam (ÁKKH) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt értékét.


Mekkora az állami támogatás mértéke?

 

A kamattámogatás mértéke az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti bruttó kamat 3 %-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték. 
A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl: 
A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új 

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, 
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.


A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kondíciói:

 

A kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3 csökkentve a kamattámogatás mértékével.
Kamatperiódus: 5 éves 
Kamattámogatott időszak: 25 év 
Rendelkezésre tartási idő: 2 év (indokolt esetben 1 évvel meghosszabbítható)

 

A Hitelre vonatkozó további kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.

 

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év, függetlenül a vállalt gyermekek számától. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

 

A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a Hitelintézet részére bemutatni.

 

Amennyiben a házaspár ezen dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a Hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, a kapott kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.


Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

 

A kölcsön ingatlanfedezetével kapcsolatos előírások – a következőkben részletezett, speciális feltételek kivételével - megegyeznek a Hitelintézet által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozó általános szabályokkal.

 

A lakásépítési kölcsön folyósítása – a várható hitelbiztosítéki értéket is figyelembe véve – több részletben történik, ezért a kölcsönfelvevő(k) az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást is kötelesek kötni. Ezen kiegészítő biztosítás legalább a kölcsön utolsó részletének folyósításáig, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzéséig fenntartandó.

A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.

 

Lakásvásárlás esetén: 


A Hitelintézet által megkövetelt feltételeket is tartalmazó érvényes és hatályos adásvételi szerződést, vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását, amit ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzett, legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésének időpontjáig kell benyújtani.

A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kérelem befogadásától számított legalább 30 munkanap kell, hogy legyen.

A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme földhivatalhoz történt benyújtását legkésőbb a lakás értékesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb folyósításig kell igazolni, olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel és az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kell kötnie az igénylőnek.


Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik, ugyanakkor minden hitelcélra érvényes, hogy amennyiben a jogszabályban a kölcsönigénylés benyújtására előírt objektív, az egyes hitelcélokra vonatkozó legkésőbbi igénylési időpontot követő hat hónapon belül a folyósítás a támogatott személynek felróható okból nem valósul meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

 

Új lakás építése esetén: 


A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik, azzal, hogy az utolsó részlet összege a kölcsön összegének 10%-a.

A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra. Az utolsó részfolyósítás összegét a Hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja. 
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt fizetési számlára átutalással történik.

A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a Hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.

 

Új lakás vásárlása esetén: 


A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

 

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?


Lakásépítés esetén:

 

A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 30 napon belüli lakcímkártya bemutatásával történő – igazolásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakás vásárlása esetén:


A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés Hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 30 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

Milyen más támogatási formákat vehet igénybe? 

 

 • adó-visszatérítési támogatás

 

További tájékoztatás

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: nettó kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás díja, 2 db helyszíni szemle díja. 


A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a teljes futamidő alatt fix 3%. 


A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

 

www.jelzaloghitel.takarek.hu

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézet fiókjaiban, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.csok.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelre vonatkozó jogosultság kalkulátort is megtalálja.

 

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, , valamint minden hónap 15-én esedékes törlesztést figyelembe véve:

 

Reprezentatív példa I.:

 

Ingatlan vásárlási hitelcél esetén

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 5 éves kamatperiódussal 
A hitel bruttó kamata: 5,55%
Kamattámogatás: 2,55%
Ügyfél által fizetendő nettó kamat: 3%
Egyéb díjak: 
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 3,12%
Törlesztőrészletek összege: 27.842,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 
1.694.629,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 6.694.629,-Ft

 

Reprezentatív példa II.

 

Építési jellegű hitelcél esetén, 2 helyszíni szemlét feltételezve:

Építési jellegű hitelcél esetén, 2 helyszíni szemlét feltételezve:
A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 5 éves kamatperiódussal 
A hitel bruttó kamata: 5,55%
Kamattámogatás: 2,55%
Ügyfél által fizetendő nettó kamat: 3%
Egyéb díjak: 
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
Helyszíni szemle díja: 18.750,-/alkalom
A teljes hiteldíj mutató:: 3,20%
Törlesztőrészletek összege: 27.842,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 
1.732.029,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 6.732.029,-Ft
Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel számoltunk.


A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek díját - pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai
www.mnb.hu/fair-bank

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények