Tájékoztatás az ügyfélfogadás rendjében történő változásokról 2019.01.14.
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Hitelek
 4. Kiváltó hitelek
 5. Takarék Forint Kiváltó Hitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel.

A kölcsön lehet:

 

 • lakáscélú,
 • szabadfelhasználású


A fedezetként felajánlott ingatlan:

 

A kiváltandó hitel mögé természetes személy tulajdonában álló, Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanfedezetet kell bevonni. Amennyiben ez nem nyújt megfelelő mértékű fedezetet, úgy kiegészítő ingatlanfedezetet kell biztosítania az Adósnak. Egy ügyletbe maximum 3 ingatlan vonható be fedezetként.

 

A hiteligényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem (formanyomtatvány).
 • Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya.
 • Munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás.
 • Egyéb jövedelmet bizonyító dokumentumok.
 • KHR nyilatkozat.
 • Dokumentum az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről (pl. hitelszámlakivonat, fizetési számlakivonat, vagy hitelértesítő levél).
 • Utolsó 2 havi fizetési számlakivonat.
 • Kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet igazolása a fennálló tartozásról egy előre meghatározott időpontra vonatkozóan.
 • A kiváltandó ügylet kölcsönszerződése.


Fedezetek:

 

 • Alap- és kiegészítő ingatlanfedezetként lakóingatlan (családi ház, ikerház, sorház, társasházi lakás, legalább 50%-ban lakófunkcióval rendelkező vegyes funkciójú ingatlan), építési telek, üdülő/nyaraló, termőföld (szántó, legelő, gyep, rét – minimális birtoktest 1 ha), tanya és üzlet/iroda fogadható el.
 • Kiegészítő ingatlanfedezetként elfogadható még a lakáshoz tartozó garázs (összeghatár nélkül, maximum kettő darab).


A bevonható ingatlanok köre per, igénymentes kell, hogy legyen.


Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került.

 

Fedezetként elfogadható az az ingatlan, amelyen a hitelintézetet megelőző ranghelyen az alábbi terhek/bejegyzések szerepelnek:

 

 • Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • munkáltató vagy önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • egy magyar pénzügyi intézmény által bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • haszonélvezeti / özvegyi jog abban az esetben, ha a haszonélvező / özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül,
 • társasház alapító okirat,
 • elővásárlási jog,
 • szolgalmi jogok.


Tiltott bejegyzések az ingatlanon: visszavásárlási és vételi jog, végrehajtás, árverés, tartási és életjáradék jog, öröklési jog, használati jog, perfeljegyzés, zárlat, zár alá vétel.

 

További feltétel:

 

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési összegének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.


KHR információ:

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a természetes személyek térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a KHR-t üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy nem szerepelnek a KHR negatív adatbázisában.
Amennyiben a kölcsönigénylő a KHR negatív adatbázisban szerepel, a kölcsönigénylése egyedi elbírálás alá fog esni.

 

Kölcsönösszeg:


A kölcsön összege:
minimum: 1.000.000,- Ft
maximum: 50.000.000,- Ft
A hitel folyósítása forintban történik.

 

Kölcsön futamideje: 

 

Minimum: 3 év - Maximum: 30 év.

 

THM értéke:


Lakáscélú Forint Kiváltó Hitel: 3,33%-5,45%
Szabad felhasználású Forint Kiváltó Hitel: 4,39% - 6,52%

 

Kamatozás feltételei:

 

Ügyleti kamat: referencia kamatláb + kamatfelár
Az ügyleti kamat mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza.

 

Kamatfelár-kedvezmények:

 

A Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkező vagy a bírálatot követően fizetési számlát nyitó Adóst az alábbi esetekben kamatfelár-kedvezmény illeti meg:

 • Minimum 100ezer forint havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1%
 • Plusz még egy minimum 100ezer forintos havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1%
 • 250ezer forintos havi jövedelem hitelintézeti számlára érkezése esetén: évi 1,50%


Késedelmi kamat:

 

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára olyan mértékű késedelmi kamat számítható fel a fogyasztóval szemben, amely

 • nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és
 • nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre az Fhtv. 17/A. §-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke (az érintett naptári félévévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke).


Ügyfélre háruló költségek/ díjak:

 

1.Hitelintézetnek fizetendő díjak:

 

 • Folyósítási díj (A szerződött kölcsönösszeg Hirdetményben meghatározott százaléka),
 • Számlavezetés díja (amennyiben hitelintézeti fizetési számláról történik a törlesztés ill. kamatfelár-kedvezményt vesz igénybe az ügyfél).


2. Egyéb költségek/ díjak:

 

 • Értékbecslés költsége,
 • Közjegyzői költség: a kölcsönszerződésből, zálogszerződésből eredő kötelezettségekre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat közokiratba foglalásának költsége,
 • Ingatlan biztosítási költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet, - Ingatlan nyilvántartási eljárási költség: az ügyfélnek az illetékes földhivatal részére kell megfizetnie,
 • Tulajdoni lap, térképmásolat lekérésének költsége,
 • Életbiztosítás költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet. Csak abban az esetben merül fel, ha a hitelintézet külön feltételként előírja az életbiztosítás megkötését.


A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak megfizetését vállalja feltételesen az ügyfél helyett 2016. november 30. napjáig befogadott igénylés esetén:

 

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • értékbecslés költsége alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan,
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége
 • tulajdoni lapok/térképmásolat költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül.)


Amennyiben az Adós a szerződéskötéstől számított 3 éven belül a szerződött összeg 50 %-ánál nagyobb összegű előtörlesztést teljesít (több alkalommal történt előtörlesztések esetén az előtörlesztések együttes összegének figyelembevételével) vagy 3 éven belül a kölcsön végtörlesztésre illetve bármely okból felmondásra kerül, úgy a Hitelintézet által a kölcsönszerződés szerint átvállalt díjakat az Adósnak utólag meg kell térítenie

 

Törlesztés:

 

Annuitásos törlesztés, napi kamatszámítás módszerével kerül meghatározásra, egyenlő havi törlesztőrészletek megfizetésével, a havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkor esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettséget.

 

Előtörlesztés:

 

Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult a jogszabályban meghatározott díjak megfizetése mellett.

 

A hitel összeg folyósítása történhet:


A folyósítási feltételek együttes teljesülését követően a folyósítás egy összegben történik a kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet által kiállított igazoláson szereplő összegben és számlaszámra.

 

Reprezentatív példa:


Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Takarék Forint Kiváltó Hitelre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint minden hónap 15-én esedékes törlesztést figyelembe véve:

Lakáscélú kiváltó hitel:

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 6 havi kamatperiódussal
A hitel bruttó kamata: 5,21%
Referenciakamat: 0,96%
Kamatfelár: 4,25%
Egyéb díjak:
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 5,45%
Törlesztőrészletek összege: 33.865,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 3.140.200,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 8.140.200,-Ft

Szabad felhasználású kiváltó hitel:

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 6 havi kamatperiódussal
A hitel bruttó kamata: 6,21%
Referenciakamat: 0,96%
Kamatfelár: 5,25%
Egyéb díjak:
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 6,52%
Törlesztőrészletek összege: 36.787,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 3.841.480,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 8.841.480,-Ft

 

A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

Kondíciók módosítása:

 

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.

 

Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb. is tájékozódni.

 

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A Takarék Forint Kiváltó Hitelre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézet fiókjaiban. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

Egyéb tudnivalók

 

Kik vehetik igénybe/a Ft Kiváltó-hitel felvételére jogosultak:

 

Ezek a feltételek vonatkoznak az Igénylőn (Adóson) kívül a hitelkapacitás számítása során figyelembe vett Adóstársra is.

a) nagykorú (a 18. életévét már betöltötte), cselekvőképes, fogyasztónak minősülő devizabelföldi természetes személy. 
b) állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal (vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal), lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és adókártyával rendelkezik;
külföldi állampolgár esetében: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmánnyal, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik;
c) nincs GYES-en vagy GYED-en és
ca) határozatlan idejű főállású munkaviszonya – ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat – van, vagy 
cb) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, azaz vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, Bt beltag, KKT tag (a munkaviszony több jogviszonyból is származhat), vagy 
cc) nyugdíjas (rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal),
cd) munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt,
ce) határozott idejű munkaviszony esetén, amennyiben a munkáltató az Igénylővel időszakonként – pl. évente, félévente, stb. – újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az Igénylő, akkor, amennyiben ez a folyamatosság minimum 2 éve fennáll, a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.
d) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazolt jövedelme, az Adós önálló havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér (2016-ban 73 815,- Ft) összegét. Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át (2016-ban 59.052,- Ft) elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel. (Külön háztartásban élő Adóstárs esetében az elvárt havi nettó jövedelem 73.815,- Ft.) 
e) egyéni vállalkozóként, illetve Bt beltagként, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
f) egyéni vállalkozóként legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik (e feltételtől el lehet tekinteni, ha az Adósnak/Adóstársnak van olyan egyéni vállalkozásától független, munkáltatótól származó jövedelme, melyet 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolással igazol); 
g) Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
h) Bt-nek, KKT-nak, és az Igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozásának sincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása, nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben,
i) a kiváltandó hitelügyletben jelenleg illetve a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapban nincs és nem is volt 30 napot meghaladó fizetési késedelme, tartozása, (igazolás az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről)
j) az Igénylő/Adóstárs a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a KHR-ben történő teljes körű lekérdezéshez (a KHR Szabályzat 1. sz. melléklete).
k) nincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása (sem élő, sem lezárt), illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben (csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban), (override!)
l) amennyiben az Adós a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 70. életévét, úgy a kölcsönügyletbe olyan beszámítható jövedelemmel rendelkező, nagykorú Adóstársat kell bevonni, aki nem tölti be a 70. életévét a futamidő lejáratáig,
m) az Adós vagy az Adóstárs fizetési számlával rendelkezik a Hitelintézetnél vagy a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a Hitelintézetnél fizetési számlára vonatkozó szerződést köt és a kölcsön fennállásának időszaka alatt ezen fizetési számlaszerződését nem mondja fel.

 

A hitelkapacitás számítás szempontjából önálló, igazolt jövedelemmel nem rendelkező, de Adóstársként bevont személynek (pl. házastárs, aki GYED-en GYES-en van, vagy haszonélvező) a fentiek közül kizárólag az a), b), j), k) pontokban meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.

 

Azon ügyfelek, akik – KHR-ben is követhető módon – már rendezték lejárt tartozásukat, A Takarékszövetkezet egyedi döntése keretében finanszírozhatóak.

 

Becsatolandó dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem (formanyomtatvány)
 • Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya
 • Munkáltatói igazolás (NAV jövedelemigazolás)
 • Egyéb jövedelmet bizonyító dokumentumok
 • Adóstárs esetén az adóstársra vonatkozó ugyanezen információk
 • Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja/Takarnet rendszerből nyomtatandó
 • Dokumentum az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről (pl. hitelszámlakivonat vagy fizetési számlakivonat, hitelértesítő levél)
 • Utolsó 2 havi bankszámlakivonat

 

Folyósítási feltételek:

 

 • A kölcsönszerződés, a fedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó zálogszerződés, (és Kezes bevonása esetén a kezességi szerződés) közjegyzői okiratba foglalása.
 • A Takarékszövetkezetnél megnyitott lakossági bankszámla.
 • Teljes körű vagyonbiztosítási szerződés megkötése az ingatlanra, melynek kedvezményezettje a Takarékszövetkezet. A biztosítási kötvény másolatának és a biztosítási díj fizetését igazoló dokumentum másolatának átadása.
 • A jelzálogjog széljegyként történő bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, ingatlan-nyilvántartási díj megfizetésének igazolása.
 • Amennyiben az Adós önerőt vállal, akkor az Adós által vállalt önerő összegének a kölcsönszerződésben rögzített számlára jóváírásra kell, hogy kerüljön legkésőbb a folyósítást megelőző munkanapon.
 • A végtörlesztés átutalására vonatkozó (saját erő esetén a saját erő átutalására is vonatkozó) átutalási megbízás megléte.
 • Más banknál vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása.
 • A fedezeti ingatlanra készített értékbecslés aláírt, a szakvélemény összefoglalóját tartalmazó oldalainak Hitelintézethez történő beérkezése, az FHB Ingatlan Zrt. által elektronikusan megküldött Értékelési Szakvélemény és Értékelési Bizonyítvány megléte.
 • Kiegészítő ingatlan fedezet esetén az értékbecslési díj, a tulajdonlap/térképmásolat lekérési díj megfizetése (megfizetésének igazolása).
 • A kiváltandó hitelt nyújtó pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatának megléte.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

 

A Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Hirdetményben, a Hitelintézet Üzletszabályzatában, Általános Szerződési Feltételekben, amelyeket a Hitelintézet ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Kirendeltségek munkatársaihoz!

Hirdetmények