Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék

Partner Program

„Legyen Partnerünk az üzletfejlesztésben, ezzel Ön és üzleti partnere is jól jár!”

Takarékszövetkezetünk Partner Programot indít, azon vállalkozások, egyéb szervezetek, társasházak, és egyesületek képviselői részére, akik pénzintézetünknél pénzforgalmi számlával rendelkeznek. A Program célja, hogy a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet elégedett pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelei számlavezetési szolgáltatásunkat, akár teljesen ingyenesen vehessék igénybe.

 

Kedves Érdeklődő!

 

A Program célja, hogy a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet elégedett pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelei számlavezetési szolgáltatásunkat, akár teljesen ingyenesen vehessék igénybe.

 

A Partner Programban elérhető kedvezmények:

 

 • Minden a Partnerünk által Ajánlott ügyfél számlavezetési díjának a felét, aki a számlavezetését a HAJDÚ TAKARÉKHOZ hozza, jóváírjuk az ajánló számláján, a számlavezetési költségei erejéig.
 • Az Ajánlott számlatulajdonos számlavezetési díjának a másik felét szintén jóváírjuk az Ajánlott számláján.
 • Az elszámolás minden hónap, 10. munkanapjáig történik.
  Továbbá lehetőséget kínálunk minden Kiemelt Partnerünknek, aki legalább 10 megvalósult ajánlást sikeresen kezdeményezett, hogy felkerüljön honlapunkra átlinkelési lehetőséggel. (Havi látogatók száma: 7000)


Mit kell tennie?

 

 • Töltse le az ajánlószelvényt (lásd lent)
 • Töltse ki Ön és Ajánlottja is,
 • A kitöltött ajánlószelvénnyel az Ajánlott keresse fel a hozzá legközelebb eső kirendeltségünket,
 • A sikeres ajánlást követően megilleti Önöket a kedvezmény.

 

A Program szabályzata


A Partner Program részvételi feltételeiről

 

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Partner Programot indít, azon vállalkozások, egyéb szervezetek, társasházak, és egyesületek képviselői (a továbbiakban: Ajánló) részére, akik pénzintézetünknél pénzforgalmi számlával rendelkeznek.

 

Szereplők:


Ajánlott: Ajánló által a Program keretében ajánlott vállalkozói jogi és nem jogi, valamint egyéb szervezetek.
Ajánló: A rogramban Ajánlóként részt vevő vállalkozások, egyéb szervezetek, társasházak, és egyesületek képviselői.

 

 Szervező:


TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhely: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/A., I/6., a továbbiakban „Szervező”)

 

Kedvezmény az Ajánlott és Ajánló részére:


A Partner Programban elérhető kedvezmények köre és a promóció időtartama, a jelen szabályzat részét képező, a Szervező mindenkor hatályos ”Partner Program Hirdetményében” kerül meghirdetésre. A Szervező a kedvezmények rendelkezésre bocsájtását csak a kapcsolódó, a Szervező mindenkori hatályos „Partner Program Hirdetményében” meghatározott határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a kedvezményekre nem jogosult sem az Ajánló sem az Ajánlott. A kedvezmények másra át nem ruházhatóak.

 

1. A Program leírása

 

A Program célja, hogy a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet elégedett pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelei és ajánlott partnerei kedvezményekben részesüljenek. A jelen szabályzatban és a program részét képező, a Szervező mindenkor hatályos „Partner Program Hirdetményében” leírt feltételeknek megfelelő ajánlást tevő, ügyfeleit a Szervező az alábbiakban rögzített módon kedvezményekben részesíti.

 

2. A Program időtartama


Az egyes, a Programba bevont termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó ajánlások után járó
kedvezményeket, és azok elérhetőségének időtartamát a jelen szabályzathoz kapcsolódó a
Szervező mindenkor hatályos „Partner Program Hirdetményében” kerülnek meghatározásra. A Résztvevők az ajánlás teljesülését követően kedvezmény igénybevételére válnak jogosulttá.
A Szervező által meghirdetett ügyfélajánlási Program keretén belül egy Ajánló korlátlan számú ajánlást adhat le.

 

3. A Programban történő részvétel módja, feltételei


Résztvevőnek számít minden olyan vállalkozás, egyéb szervezet, társasház, és egyesület képviselője, aki pénzintézetünknél pénzforgalmi számlával rendelkezik, és jelen szabályzatban illetve a kapcsolódó „Partner Program Hirdetményben” leírt módon érvényes ajánlást biztosít a Szervező számára az alábbiakban részletezettek szerint:
A Program által nyújtott kedvezmény(ek)re jogosultak köre:

 

 • A Programban részt vehet minden, magyarországi székhellyel és magyar adóazonosító jellel/adószámmal rendelkező vállalkozás, egyéb szervezet, társasház, és egyesület képviselője, aki a pénzintézetünknél pénzforgalmi számlával rendelkezik.
 • mind Ajánló, mind Ajánlott a Program által nyújtott kedvezményekre, csak akkor válik jogosulttá - fentebb rögzítetteken túlmenően -, ha és amennyiben az Ajánlott az ajánlás időpontját megelőzően időben nem rendelkezik / rendelkezett a Programban résztvevő és az ajánlásban megjelölt termékkel/szolgáltatással.


4. Ügyfélajánlására vonatkozó feltételek:

 

 • A Szervező az általa az Ajánló részére kiküldött vagy a bankfiókban részére átadott, - a


Résztvevők adataival hiánytalanul kitöltött, és általuk aláírt - ajánlószelvényeken fogad el érvényes ajánlást, kizárólag az Ajánlott személyes, bankfiókban történő termék-, illetve szolgáltatás igénylése mellett.

 

 • Ajánló továbbá köteles az Ajánlottat a Program részvételi feltételeiről előzetesen teljes körűen tájékoztatni.
 • Jelen akcióban a Szervező által foglalkoztatott munkavállalók nem vehetnek részt, a kedvezményekből nem részesülhetnek.
 • Az ügyfélajánlás folyamata:
   

1. Ajánló - a Szervező által biztosított – ajánlószelvényt kitölti és átadja az Ajánlott részére (Az ajánlószelvény a program ideje alatt kirendeltségeinket és honlapunkon érhető el.

 

2. Az Ajánlott személyesen bemegy a bankfiókba és átadja az ajánlószelvényt.

 

3. Az Ajánlott megfelelő tájékoztatást követően megigényli a banki terméket.

 

A Résztvevők az ajánlói promóciós hirdetményben meghatározott feltételek teljesítését
követően jogosultakká válnak a kedvezményekre. A Szervező a kedvezmény összegét az Ajánló és Ajánlott számlájára rendelkezésre bocsátja minden hónap 10. napján.


6. Adatvédelem


A Programban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Program során szolgáltatott személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, azokat a Szervező kizárólag saját marketingcéljaira használhatja fel. A Programban résztvevők a pályázat során a közvetlenül a Szervező számára adják meg az adatokat, közvetítőt nem vehetnek igénybe.
Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait (2011. évi CXII. törvény), az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. 
A Programban résztvevők a hozzájárulás megadása előtt jelen adatvédelmi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról.
A Szervező tájékoztatja a Programban résztvevőket, hogy a rendszerében tárolt adatokat
bizalmasan, a Résztvevők által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési
felhatalmazással nem rendelkezők számára, a résztvevők hozzájárulása nélkül nem adja ki.
A Program lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzatban és a kapcsolódó ügyfélajánlási termék hirdetményben rögzítettek szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Résztvevő elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, és azokat – az ajánlás megadásával illetve az ajánlás szerint termékre / szolgáltatásra vonatkozó igényléssel és/vagy szerződéskötéssel– feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a jelen szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, úgy az a Programból kizárásra kerül.
A jelen leírásban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. vonatkozó rendelkezési az irányadóak.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően a Programot egyoldalúan módosítsa (ide értve magának a Programnak a megszüntetését is). Ennek alapján a Szervező jogosult különösen, de nem kizárólagosan a Programban felsorolt kedvezményeket, kiírási feltételeket vagy magát a Programot kiegészíteni vagy módosítani. Az előzőekben jelzett módosításokat a Szervező köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább hirdetményi úton közzétenni.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények