Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikro-, és kisvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával.

 Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

 A Kombinált Mikrohitel Program (továbbiakban KMH) keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások, amelyek megfelelnek a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint mikrovállalkozásnak. Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.

 

A Támogatásból kizártak köre


Nem nyújtható Támogatás olyan Mikrovállalkozás számára, 

 

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.


Támogatható Projektek

 

 • A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a Kedvezményezettek által az alábbi Projektekhez használhatók fel:
 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
 • Infrastruktúrális és ingatlan beruházás és vásárlás.
 • A hitelcélnak megfelelő felhasználás ellenőrzése a Közvetítő belső szabályzatai – kockázatvállalási-, fedezetértékelési-, ügyfélminősítési és ügyletminősítési szabályzatok – alapján történik.
 • A támogatható Projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a VNT Pályázati Dokumentáció tartalmazza, amelyek betartását a MAG Zrt. ellenőrzi.


A Támogatásban részesíthető Projektek megvalósítási helye


 A KMH (GOP) Hitelprogram keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek Magyarország területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül elhelyezkedő - nem vidékies településen fekvő - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a
beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza.

 

 Biztosítékok

 

A KMH (GOP) Hitelprogram keretében kihelyezett Hitelek biztosítékaként a Közvetítő a saját, a Pályázatban bemutatott fedezetértékelési szabályai alapján meghatározott típusú és értékű biztosítékot kér a Kedvezményezettől.

 

Állami támogatás formája


Kedvezményes kamatozású kölcsön.

 

Állami támogatás mértéke, halmozódás

 

Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000,- eurót, közúti szállítás területén működő vállalkozás esetén a 100.000,- eurót (kivéve, amennyiben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályok az ettől való eltérést megengedik).
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

 

Állami támogatás kategóriája

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Bizottság 1998/2006/EK rendelettel összhangban lehet nyújtani.

 

Támogatástartalom igazolása

 

A Kedvezményezettnek a Közvetítői Szerződés 12. mellékleteként csatolt formanyomtatványon előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe.

 

A támogatásról szóló igazolást a Kedvezményezettnek a Hitel támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MV Zrt. állítja ki.

 

Igénybevételi lehetőség

 

A KMH (GOP) Hitelprogram keretében utoljára 2015. december 31-én lehet:

 

 • hitel/kölcsönszerződést kötni, illetve
 • hitel/kölcsönszerződés alapján a Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények